รถบรรทุก คือรถที่ใช้ในการขนสิ่งของ หรือสัตว์  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 สามารถแบ่งประเภทรถบรรทุกได้ออกทั้งหมด 9 ลักษณะ ดังนี้ 1. รถกระบะบรรทุก , 2. รถตู้บรรทุก  , 3. รถบรรทุกของเหลว  , 4. รถบรรทุกวัตถุอันตราย , 5.รถเฉพาะกิจ  , 6. รถพ่วง  ,7.รถกึ่งรถพ่วง , 8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว  , 9. รถลากจูง สำหรับสัดส่วนของรถจะแบ่งออกตามประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปคือ

  • ส่วนยื่นหน้า สำหรับรถประเภท 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 จะไม่เกินกึ่งหนึ่งคือ 50 % ของช่วงล้อ
  • สัดส่วนยื่นท้าย รถประเภทลักษณะ 1,2,3,4,5,9 จะให้มีส่วนท้ายยื่นออกมาได้ไม่เกิน 2 ใน 3 หรือ 66 % ของช่วงล้อ แต่ถ้าเป็นรถลักษณะ 6 ส่วนท้ายยื่นไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือ 50 % ของช่วงล้อ หากรถเป็นแบบตู้ทึบ หรือมีทางขึ้นลงในส่วนท้ายให้มีส่วนท้ายยื่นได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อหรือ 66 %  แต่ถ้าเป็นลักษณะ 7,8 จะต้องยื่นออกมาได้ไม่เกิน 2 ใน 5 หรือ 40 % ของช่วงล้อ
  • ระยะช่วงล้อ รถลักษณะ 1,2,3,4,5,9 จะไม่กำหนด หากเป็นลักษณะ 6 จะกำหนดที่ 30 เมตร สำหรับรถพ่วงที่สองเพลาล้อ หากเป็นสามเพลาล้อ กำหนดช่วงล้อ 3.70 เมตร แต่สำหรับลักษณะ 7,8 ไม่ได้กำหนดระยะช่วงล้อ

แต่ระยะระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วงถึงส่วนท้ายสุดของรถจะต้องไม่เกิน 00 เมตร ซึ่งเป็นรถประเภทเดียวที่ไม่ได้กำหนด

สำหรับขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 1,2,3,4,5,9 จะเป็นรถที่จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.55 เมตร  โดยตัวถังของรถจะสามารถยื่นออกมาเกินขอบยางด้านนอกด้านกลุ่มเพลาท้ายได้ข้างละ 15 เซนติเมตรเท่า ซึ่งจะต้องไม่กว้างเกินไปกว่านี้ สำหรับความสูงที่นับจากพื้นจะต้องไม่สูงเกิน 4 เมตร สำหรับความยาวของตัวรถจากด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านท้าย โดยยาวไม่เกิน 12.00 เมตร พร้อมทั้งต้องมีรัศมีวงเลี้ยวด้านในไม่น้อยกว่า 5.3 เมตร และวงเลี้ยวต้อไม่เกิน 12.50 เมตร

สำหรับขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 1,2,3,4,5,9 จะเป็นรถที่จะต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 2.55 เมตร  โดยตัวถังของรถจะสามารถยื่นออกมาเกินขอบยางด้านนอกด้านกลุ่มเพลาท้ายได้ข้างละ 15 เซนติเมตรเท่า ซึ่งจะต้องไม่กว้างเกินไปกว่านี้ สำหรับความสูงที่นับจากพื้นจะต้องไม่สูงเกิน 4 เมตร สำหรับความยาวของตัวรถจากด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านท้าย โดยยาวไม่เกิน 12.00 เมตร พร้อมทั้งต้องมีรัศมีวงเลี้ยวด้านในไม่น้อยกว่า 5.3 เมตร และวงเลี้ยวต้อไม่เกิน 12.50 เมตร

สำหรับรถแต่ลักษณะจะมีสัดส่วนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน  หากเป็น ลักษณะที่ใช้ขนสิ่งของหรือสัตว์อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมตามลักษณะของการใช้งาน และห้ามมีการดัดแปลงสภาพรถเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มากโดยเด็ดขาด หากกรมทางหลวงตรวจสอบพบก็จะมีความผิด เพราะถือว่าคุณดัดแปลงสภาพรถส่งผลให้ผู้ครอบครองรถมีความผิด ทั้งนี้คุณสามารถศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขนาดสัดส่วนของรถได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้องบังคับของกฎหมาย

error: Content is protected !!